Duurzaamheidsprogramma van de VN: Ceusters loopt voorop in vastgoed

Terug naar overzicht

Duurzaamheidsprogramma van de VN: Ceusters loopt voorop in vastgoed

Ceusters volgt als enige Belgische vastgoedmakelaar momenteel het UN Global Compact, het duurzaamheidsprogramma van de VN. En daar is het bedrijf uiteraard trots op. Om meer over dit programma te weten te komen, gingen we in gesprek met dr. Nawal Aït-Hocine, oprichter & CEO van Positive Impact SARL. Als een erkend Sustainability, Legal en Compliance Executive werkt ze al 25 jaar aan best practices voor de sector van professionele dienstverlening.

Vertel ons eerst eens over uw organisatie Positive Impact.

Nawal Aït-Hocine: Positive Impact is een Zwitsers bedrijf met een uitgesproken missie. Als advies- en consultancybureau spitsen we ons toe op baanbrekende bedrijfsmodellen en zetten we in op vernieuwende ideeën. Een positieve impact op lange termijn tot stand brengen in de waardeketens en bijdragen aan de 2030 Agenda en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN behoren tot onze doelen. We hebben 25 jaar ervaring in meerdere sectoren en stellen die met plezier ten dienste van onze klanten. Bij ons kunnen ze terecht voor buitengewone expertise en inzichten op het gebied van duurzaamheid, compliance en wetgeving.  Ik wil hier graag aan toevoegen dat we erg trots zijn dat Ceusters en CEO Ingrid Ceusters voor ons hebben gekozen als gids op hun duurzaamheidstraject. Met veel plezier helpen we het eerste duurzaamheidsrapport van deze onderneming op te stellen.

Kunt u korte schetsen wat het duurzaamheidsprogramma van de VN inhoudt?

Nawal Aït-Hocine: Het Global Compact van de Verenigde Naties is 's werelds grootste wereldwijde initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Het biedt richtsnoeren voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, complexiteit of locatie. Dit programma moedigt ondernemingen aan om een cultuur van integriteit tot stand te brengen, van strategie tot bedrijfsvoering. Meer dan 16.000 deelnemende bedrijven en 3.800 niet-zakelijke deelnemers hebben de verbintenissen van het Global Compact van de VN al omarmd. Op 1 januari 2016 zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling officieel van kracht geworden. Die doelstellingen gelden universeel voor iedereen, niet alleen voor landen die geacht worden inspanningen te leveren om een einde te stellen aan alle vormen van armoede. Ze bestrijden ook ongelijkheid, pakken klimaatverandering aan en zorgen er tegelijkertijd voor dat niemand achterblijft.

Wat zijn de doelstellingen ervan?

Nawal Aït-Hocine: De ondertekenaars van het Global Compact van de Verenigde Naties verbinden zich tot een aantal beginselen, waaronder met name:

-       de bedrijfsstrategie, de dagelijkse werkzaamheden en de organisatiecultuur volop afstemmen op het Global Compact van de VN en de beginselen ervan;

-       voldoen aan fundamentele verantwoordelijkheden op vier gebieden: mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding;

-       het Global Compact van de VN en de beginselen ervan opnemen in de besluitvormingsprocessen op de hoogste niveaus, en zo duurzaamheid diep in het DNA van het bedrijf verankeren;

-       partnerschappen aangaan die de beginselen van het Global Compact van de VN bevorderen en bredere VN-doelstellingen ondersteunen, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen;

-       het Global Compact van de VN en verantwoorde bedrijfspraktijken bevorderen door belangenbehartiging en voorlichting aan collega's, partners, klanten, consumenten en het grote publiek;

-       acties ondernemen die de samenleving om hen heen ondersteunen;

-       verantwoording afleggen en jaarlijks verslag uitbrengen over hun inspanningen.

Bedrijven kunnen de SDG's ook helpen te bevorderen door verantwoord te werken in overeenstemming met universele beginselen en door waar mogelijk te innoveren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door zich aan te sluiten bij het Global Compact van de VN zetten bedrijven de eerste stap om bij te dragen aan de verwezenlijking van de SDG's. Via die weg hebben ze bovendien toegang tot een aantal instrumenten om hun inspanningen op te voeren.

Hoe belangrijk is het voor de vastgoedsector om zich voor deze doelstellingen in te zetten?

Nawal Aït-Hocine: Nu de klimaatverandering, de inkomenskloof en sociale rechtvaardigheid volop in het nieuws zijn, zitten duurzame strategieën en oplossingen in de lift. Die trend is ook zichtbaar in de vastgoedsector. Het debat over duurzaam bouwen en groene gebouwen is niet nieuw. Wat nieuw is, is hoe sterk de aandacht voor het thema duurzaamheid de afgelopen jaren is toegenomen. De bouw en de exploitatie van gebouwen is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot.

Het publiek, investeerders en beleidsmakers vragen dan ook om veranderingen in de bedrijfsmodellen van vastgoedondernemingen. De druk op vastgoedspelers om rekening te houden met sociale, bestuurs- en milieucriteria is dan ook toegenomen.

Denkt u dat de vastgoedsector al die aspecten ter harte neemt?

Nawal Aït-Hocine: Het lijdt geen twijfel dat duurzaamheid voor de vastgoedsector een fundamenteel commercieel aandachtspunt is geworden. Dat heeft een effect op het genereren van waarde op lange termijn en op de winstgevendheid op korte termijn, aangezien investeerders steeds meer naar niet-financiële maatstaven kijken als ze de werkelijke waarde op lange termijn van vastgoedbedrijven bepalen. Deze trend stelt de industrie voor grote uitdagingen: de snel veranderende wettelijke voorschriften in de EU en op nationaal niveau toepassen, bij alle bedrijfsactiviteiten aandacht besteden aan duurzaamheid, gegevens verzamelen en beheren, de klimaatverandering en de energietransitie opnemen in de strategie.

Wat kan de vastgoedsector concreet doen?

Nawal Aït-Hocine: Er kunnen maatregelen worden genomen zoals de koolstofemissies van gebouwen verminderen, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, overschakelen op schonere energiebronnen, koolstofreductiedoelstellingen vastleggen om zo koolstofneutraal mogelijk te worden, aandacht geven aan waterbehoud en afvalbeheer, meerbouwmaterialen recycleren en meer gerecycleerde materialen gebruiken, oog hebben voor circulariteit, meer stappen zetten in de richting van een circulaire economie. Vastgoedbedrijven die rekening houden met de mogelijke gevolgen en risico's op het gebied van duurzaamheid, en oplossingen toepassen om de risico's en negatieve gevolgen te beperken, zullen morgen beter gewapend zijn.

Ceusters is de enige Belgische vastgoedmakelaar die dit programma momenteel volgt. Wat doet het bedrijf precies?

Nawal Aït-Hocine: In augustus 2021 heeft Ceusters het Global Compact van de VN ondertekend. De onderneming heeft dus de belofte gedaan om de tien beginselen van het Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding te ondersteunen. Dit was een belangrijke stap voor Ceusters, een manier om zijn waarden uit te dragen. Het geeft ook aan hoe het bedrijf wil evolueren zodat de maatschappij er baat bij heeft en hoe Ceusters door volgens nobele principes te ondernemen op lange termijn succes wil boeken. Ceusters is vastbesloten om het Global Compact van de VN en de beginselen ervan tot een integraal onderdeel te maken van zijn strategie, cultuur en dagelijkse werkzaamheden. Ook wil de onderneming deelnemen aan samenwerkingsprojecten die de ruimere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties bevorderen.

Ceusters streeft ernaar bij zijn dagelijkse werkzaamheden, bij de bedrijfsplanning en in de besluitvormingsprocessen maximaal rekening te houden met aspecten op het vlak van ethiek, mensenrechten, maatschappij en milieu. In de loop der jaren heeft de onderneming al veel gedaan op sociaal en ecologisch gebied: jobbeurzen organiseren in winkelcentra, zijn koolstofimpact en grondstoffenverbruik beheren met groene-energiecontracten, relightingprojecten tot een goed einde brengen, via een project inzake circulaire muren recycling en circulariteit opnemen in de manier waarop ze zakendoet ... Ook klanten helpen om een BREEAM-certificering te verkrijgen is een mooi voorbeeld hiervan. Die maatregelen, en nog veel meer andere, zullen aan bod komen in het eerste duurzaamheidsverslag dat Ceusters in de komende maanden publiceert.

 

 

 

 

 

 

Meer berichten